Praktijk voor relatietherapie en gezinstherapie

Privacy verklaring

Privacyverklaring AVG
Praktijk Marina van Eck/Sensati respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze verklaring wordt aangegeven welke gegevens er worden verzameld en welke verwerkingsactiviteiten er plaatsvinden, wanneer u via de mail, via een aanmeldingsformulier of anderszins gegevens verstrekt aan praktijk Marina van Eck/Sensati.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die binnen de praktijk worden aangeboden. Bij het gebruik maken van de diensten, wat wordt bekrachtigd in een behandelovereenkomst, geeft u aan de hier omschreven privacyverklaring te accepteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Marina van Eck/Sensati verwerkt persoonsgegevens die:

*een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens en persoonsgegevens;
*met toestemming van de betrokkenen worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking
Praktijk Marina van Eck/Sensati verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

*het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
*het onderhouden van contact, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

Rechtsgrond
Praktijk Marina van Eck/Sensati verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

*toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
*uitvoering en afsluiten van behandelovereenkomst, waaronder ook het opstellen van facturen;
*een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
*een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Binnen praktijk Marina van Eck/Sensati zal alleen Marina van Eck gegevens verwerken.
Mocht het toch nodig zijn verwerkers te moeten inschakelen zal met verwerkers een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Marina van Eck/Sensati deelt persoonsgegevens met derden als dit in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld bij verwijzing, dit gaat altijd met toestemming van de betrokkene) of wanneer het voor het voldoen aan wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Marina van Eck/Sensati deelt geen gegevens voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens
Praktijk Marina van Eck/Sensati bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert de volgende bewaartermijnen:

*medische gegevens tenminste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
*financieel administratieve gegevens 7 jaar na het vastleggen van de gegevens.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht praktijk Marina van Eck/Sensati te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking bezwaar te maken.
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met praktijk Marina van Eck/sensati. Graag wordt er met u gekeken naar een geschikte oplossing.

Wijzigingen Privacyverklaring
Praktijk Marina van Eck/Sensati kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie wordt op de website van de praktijk gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Mijn gegevens

Relatietherapie Utrecht:
Marina van Eck, Gestaltpsychotherapie, Relatietherapie, Gezinstherapie
Dorpsstraat 2, 3981 EB te Bunnik
Telefoon: +31 613909298
Website: www.relatietherapieutrecht.com
Email: info@marinavaneck.nl

Waar zit ik?